Ochrona przed powodzią

Aerial view of flooded house with dirty water all around it.

Wystąpienie klęski żywiołowej nieodłącznie wiąże się ze stratami w mieniu, a czasem nawet z ofiarami w ludziach. Nic więc dziwnego, że przed wszelkimi kataklizmami staramy się zabezpieczyć. Jednym z większych zagrożeń są powodzie. Woda wylewająca z rzeki zalewa w najlepszym razie pola, a czasem także domy i miejskie ulice.


Zapobiec zagrożeniu


Aby temu zapobiec, buduje się wały przeciwpowodziowe oraz prowadzi inne prace hydrotechniczne na rzekach. Może to być pogłębianie koryta, zabezpieczenie brzegu faszyną, czasem nawet gabionami. W skrajnych przypadkach stosuje się zabezpieczenia betonowe. Koryta rzek często bywają też koszone, a nawet przekopywane. Korytu nadaje się wówczas kształt trapezowaty, co ma usprawnić przepływ wody. Nie zawsze działania takie chronią jednak przed powodzią. Co więcej, mogą zwiększać zagrożenie jej wystąpienia. Przyśpieszony spływ z niewielkich potoków i rzek, np. przy wystąpieniu gwałtownej ulewy powoduje, że poziom wody w głównych, większych rzekach wzrasta bardzo szybko, co może prowadzić do powodzi. Jednym z bardziej inwazyjnych sposobów zabezpieczenia się przed powodzią jest budowa zbiornika zaporowego. Od dużych konstrukcji tego typu dziś się już odchodzi – ich wpływ na środowisko jest niekorzystny.


Dać miejsce rzece


Bardziej ekologiczna i zyskująca koncepcja, zakłada, aby „dać miejsce rzece”. Dzięki temu mniejsze cieki mogą rozlać się tam, gdzie nie wyrządza to większej szkody, a niesiona przez nie woda zatrzymuje się jeszcze zanim trafi do koryta dużej rzeki i wywoła powódź. Nie zawsze jednak takie działania są możliwe. Niestety gęsta zabudowa niejednokrotnie wkracza w doliny rzeczne, sprawiając, że dla rzeki miejsca zaczyna brakować. Tam, gdzie to możliwe, powinno się jednak stosować rozwiązania mniej inwazyjne, niż sztuczne kształtowanie koryta. Odbywa się to z korzyścią dla ludzi, ale także przyrody. W naszym krajobrazie coraz częściej możemy obserwować np. suche poldery, które będą w stanie, w razie potrzeby, zmagazynować duże ilości wody i uchronić nas przed powodzią.

1 thought on “Ochrona przed powodzią

  1. Niestety z powodu szalejącego klimatu, ochrona przed powodzią będzie coraz częściej poruszanym tematem.

Comments are closed.